ಸಂಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯೆ : 290.17

ಸುಡುವ ಸುಟ್ಟ ಸಂಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1307

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ:ಕೆಳಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

ದಿನಾಂಕ ವೈಮಾನಿಕ ನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದೆ/ಇಲ್ಲ  ವಿಮಾನ ಉಡಾವಣೆ ಸಮಯ  ಗಂಟೆ.ನಿಮಿಷ ವಿಮಾನ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಸಮಯ(IST) ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆ  ಬಳಕೆಯಾದ ಫ಼್ಲೇರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ   ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರದ ಮಳೆ (mm) 
29-10-19 N24SR ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
29-10-19 N23MN ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
30-10-19 N23MN ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
30-10-19 N24SR ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
31-10-19 N24SR ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
31-10-19 N24SR ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
01-11-19 N23MN ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
01-11-19 N24SR ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
02-11-19 N24SR ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
02-11-19 N23MN ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
03-11-19 N23MN ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  
03-11-19 N24SR ಇಲ್ಲ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ  

© All Rights Reserved Varshadhara 2019